Wyciąg ze statutu Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

§ 5

Celami Fundacji jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

a) Popularyzowania nauki i edukacji. Rozwijania zainteresowania nauką  jako obszaru atrakcyjnych poszukiwań i przeżyć. 

b) Podnoszenia poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich,  miejsko-wiejskich i małych miast. Tworzenia i wyrównywania szans edukacyjnych, możliwości rozwoju i samorealizacji.

c) Zwiększenia znaczenia roli nauki i edukacji w świadomości mieszkańców obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast, jako czynnika rozwoju społeczeństwa i wzrostu jakości życia, oraz ukazania i promowania korzyści płynących z wiedzy i edukacji.

d) Popularyzowania idei kształcenia przez całe życie.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Organizowanie wykładów, zajęć, warsztatów, przedsięwzięć i akcji edukacyjnych, popularyzujących naukę, poszerzających i promujących wiedzę oraz wzmacniających znaczenie edukacji.

b) Umożliwianie stałego kontaktu dzieciom i młodzieży z obszarów i  środowisk oddalonych od ośrodków akademickich, z autorytetami naukowymi, oraz z najlepszymi uczelniami wyższymi.

c) Współpracę z uczelniami wyższymi, autorytetami naukowymi oraz organizacjami zorientowanymi na wiedzę, rozwój i kreację, zarówno z kraju jak i z zagranicy, w obszarze upowszechniania światowych osiągnięć nauki i techniki, wyjaśniania natury otaczających nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi i popularyzowania idei nauki jako wartości.

d) Wspieranie, pobudzanie i promowanie chęci do nauki. Tworzenie programów stypendialnych oraz udział w tych programach dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych).

e) Tworzenie, promowanie i udział w działaniach na rzecz równego i szerokiego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, statusu społecznego czy stopnia niepełnosprawności.

f) Tworzenie wspieranie i udział  w lokalnych inicjatywach ukierunkowanych na rozwój  edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich miejsko-wiejskich i małych miast.

g) Tworzenie, wspieranie i udział  w działaniach popularyzujących naukę, promujących wiedzę oraz  mających na celu rozbudzenie ciekawości dzieci i młodzieży, oraz rozwój ich potencjału intelektualnego.

h) Współpracę z instytucjami samorządowymi, społecznymi, zawodowymi i stowarzyszeniami naukowymi związanymi z nauką i oświatą zarówno w kraju jak i za granicą.

i) Działanie na rzecz odtworzenia 'etosu inteligenckiego’ poprzez propagowanie kultu wiedzy i wykształcenia, poważnych zainteresowań, poczucia solidarności z innymi ludźmi oraz wspieranie chęci podejmowania odpowiedzialności za los społeczności.

Dane Rejestracyjne Fundacji

Siedziba Fundacji: ul. Świętego Stanisława 32, 32-540 Trzebinia.

Nr KRS: 0000308161. Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XII Wydział Gospodarczych.
NIP: 628-21-905-74.
REGON: 120716949.

Wesprzyj naszą działalność!
Rachunek bankowy: Santander Bank 89 1910 1048 2105 0081 0423 0001