Regulamin przygotowania pracy dyplomowej oraz nadawania honorowego tytułu Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci w roku akademickim 2021/22

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Każdy student Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci może starać się o nadanie honorowego tytułu Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Jest to akt dobrowolny. 
2. Podstawą do przyznania tego tytułu będzie samodzielne wykonanie przez studenta pracy dyplomowej.
3. W trakcie studiów – studenci mogą napisać więcej niż jedną pracę dyplomową.
§ 2. Wymagania stawiane pracom dyplomowym.
1.    Obszar tematyczny powinien się zawierać w ramach szeroko rozumianych (do wyboru): 
•    nauk przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia, geologia, astronomia, medycyna, geografia, paleobiologia), 
•    nauk ścisłych (matematyka, informatyka),
•    nauk inżynieryjnych (inżynieria lądowa, inżynieria przemysłowa, automatyka, robotyka, inżynieria elektryczna, inżynieria elektroniczna).
•    nauk humanistycznych (historia, archeologia, historia sztuki, nauki o języku, socjologia, psychologia).
2.    Przedmiotem pracy dyplomowej może być: 
•    treść jednego z wykładów, które odbyły się na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci,
•    własny projekt naukowy,
•    własne zainteresowania.
3.    Dopuszcza się następujące formy prac dyplomowych: 
•    rysunek ilustracyjny z opisem przedstawionych treści,
•    praca plastyczna – np. trójwymiarowy model, pomoc naukowa,  – z opisem przedstawionych treści,
•    esej, rozprawka, opis, 
•    prezentacja multimedialna, 
•    inna forma elektroniczna (plik tekstowy, graficzny, animacja komputerowa, autorski filmik, etc.)
4. Praca dyplomowa winna być wykonana samodzielnie i zaopatrzona we własnoręczny czytelny podpis autora pełnym imieniem i nazwiskiem. W przypadku plików multimedialnych pracę należy dostarczyć na nośniku danych (pendrive, karta SD itp. ) imię i nazwisko autora powinno znajdować się zarówno w pliku jak i na okładce /opakowaniu/zawieszce do nośnika.
5. Praca dyplomowa musi być oparta o rzeczywiste dane i weryfikowalne fakty – nie może mieć charakteru fantastycznego, życzeniowego, bądź opierać się na wyobraźni autora. 
§ 3. Przyjmowanie zgłoszeń 
1. Zgłoszenia studentów przyjmowane są w terminie od 12 do 31 marca 2022 roku . 
2. Zgłoszenie zawiera:
o    Imię i nazwisko studenta
o    Proponowany tytuł pracy.
o    W zgłoszeniu określona jest forma, w jakiej praca zostanie wykonana (par 2. pkt 3 )
3. Zgłoszenie przyjmowane są:
a) drogą elektroniczną na adres:  uniwersytetdladzieci@gmail.com, b) lub osobiście w formie pisemnej podczas wykładów.
Wzór zgłoszenia:
Imię i nazwisko studenta: _______________________________________________
Proponowany tytuł pracy:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Forma  pracy ________________________________________________________
§ 4. Przyjmowanie prac dyplomowych
1. Termin składania prac dyplomowych upływa 28 maja 2022 r.
2. Prace dyplomowe można składać:
a)  osobiście przed wykładami 14 i 28 maja 2022 roku.
b) drogą pocztową na adres Fundacji 
3. Przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne,  nie prezentowane nigdzie wcześniej.
4. Złożone prace dyplomowe przechodzą na własność Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci – bez przeniesienia prac autorskich im towarzyszących.
§ 5. Ocena prac dyplomowych 
1. Prace dyplomowe oceniane są przez zespół oceniający, wyznaczony wspólnie przez Radę Naukową Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz Zarząd Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.
2. Celem oceny jest wyłonienie prac wyróżniających się, które zostaną upublicznione. Publiczne udostępnienie prac dopuszcza ich publikację na stronie Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, bądź prezentację podczas otwartych odczytów naukowych, bądź też udostępnienie ich podczas wystaw towarzyszących imprezom popularnonaukowym organizowanym przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.
3. Honorowy tytuł Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci otrzymuje każdy student, który złożył swoją pracę  dyplomową w terminie i zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu.
4. Nadanie honorowego tytułu Licencjata  Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz wręczenie dyplomów odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego 2021/2022, 4 czerwca 2022 roku
5. Wszystkie złożone prace podlegają ocenie przez Zespół Oceniający, wyznaczony wspólnie przez Radę Naukową Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz Zarząd Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci. Celem tej oceny jest wyłonienie prac wyróżniających się, które zostają upublicznione poprzez ich prezentację podczas otwartej imprezy popularnonaukowej pt. „Odczyty Młodych Naukowców” organizowanej w corocznie, w kolejnie następującym roku akademickim.

Trzebinia, 28 lutego 2022 roku