Regulamin przygotowania pracy dyplomowej oraz nadawania honorowego tytułu Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci w roku akademickim 2020/21

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Każdy student Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci – począwszy od drugiego roku uczestnictwa w projekcie – może starać się o nadanie honorowego tytułu Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Jest to akt dobrowolny. 

2. Podstawą do przyznania tego tytułu będzie samodzielne wykonanie przez studenta pracy dyplomowej.

3. W trakcie studiów – studenci mogą napisać więcej niż jedną pracę dyplomową i przystępować do  programu także na swoim trzecim, czwartym i kolejnych latach studiów.

§ 2. Wymagania stawiane pracom dyplomowym.

1.    Obszar tematyczny powinien się zawierać w ramach szeroko rozumianych (do wyboru): 
•    nauk przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia, geologia, astronomia, medycyna, geografia, paleobiologia), 
•    nauk ścisłych (matematyka, informatyka),
•    nauk inżynieryjnych (inżynieria lądowa, inżynieria przemysłowa, automatyka, robotyka, inżynieria elektryczna, inżynieria elektroniczna).
•    nauk humanistycznych (historia, archeologia, historia sztuki, nauki o języku, socjologia, psychologia).

2.    Przedmiotem pracy dyplomowej może być: 
•    treść jednego z wykładów, które odbyły się na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci,
•    własny projekt naukowy,
•    własne zainteresowania.

3.    Dopuszcza się następujące formy prac dyplomowych: 
•    rysunek ilustracyjny (zwłaszcza dla studentów młodszych) z opisem przedstawionych treści,
•    esej, rozprawka, opis, 
•    prezentacja multimedialna, 
•    inna forma elektroniczna (plik tekstowy, graficzny, animacja komputerowa, własny film, etc.)

4. Praca dyplomowa winna być wykonana samodzielnie i zaopatrzona we własnoręczny czytelny podpis autora pełnym imieniem i nazwiskiem. W przypadku plików multimedialnych pracę należy dostarczyć na nośniku danych (pendrive, karta SD itp. ) imię i nazwisko autora powinno znajdować się zarówno w pliku jak i na okładce /opakowaniu/zawieszce do nośnika.

5. Praca dyplomowa musi być oparta o rzeczywiste dane i weryfikowalne fakty – nie może mieć charakteru fantastycznego, życzeniowego, bądź opierać się na wyobraźni autora. 

§ 3. Przyjmowanie zgłoszeń pracy dyplomowej 

1. Zgłoszenia studentów starających się o nadanie honorowego tytułu tytułu licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieco przyjmowane są w terminie od 25 lutego do 27 marca 2022 roku . 

2. Zgłoszenie zawiera:
o    Imię i nazwisko studenta
o    Rok rozpoczęcia studiów na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci
o    Proponowany tytuł pracy.
o    W zgłoszeniu określona jest forma, w jakiej praca zostanie wykonana (np. „prezentacja multimedialna” )

3. Zgłoszenie może zostać przesyłane drogą elektroniczną na adres:  uniwersytetdladzieci@gmail.com, bądź też może zostać złożone osobiście w formie pisemnej podczas wykładów w dniach 13 i 27 marca 2022 r. 

Wzór zgłoszenia:

Imię i nazwisko studenta: _______________________________________________

Rok rozpoczęcia studiów na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci:______________

Proponowany tytuł pracy:_______________________________________________

___________________________________________________________________

Forma  pracy ________________________________________________________

§ 4. Przyjmowanie prac dyplomowych

1.  Lista studentów, których zgłoszenia zostały zatwierdzone do napisania pracy dyplomowej (wraz z tytułami ich prac) zostanie opublikowana na stronie Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci do 31 marca 2022 roku. 

2. Gotowe prace dyplomowe należy:

a) w przypadku organizowania wykładów na sali wykładowej – prace należy składać  osobiście podczas rejestracji przed wykładami w kwietniu i maju 2022 roku .

b) w przypadku organizowania wykładów online – prace należy przesłać droga pocztowa na adres Fundacji do 15 maja 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)

3. Przyjmowane są wyłącznie prace nie prezentowane nigdzie wcześniej.

4. Złożone prace dyplomowe przechodzą na własność Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci – bez przeniesienia prac autorskich im towarzyszących.

§ 5. Ocena prac dyplomowych 

1. Prace dyplomowe oceniane są przez zespół oceniający, wyznaczony wspólnie przez Radę Naukową Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz Zarząd Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

2. Celem oceny jest wyłonienie prac wyróżniających się, które zostaną upublicznione. Publiczne udostępnienie prac dopuszcza ich publikację na stronie Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, bądź prezentację podczas otwartych odczytów naukowych, bądź też udostępnienie ich podczas wystaw towarzyszących imprezom popularnonaukowym organizowanym przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

3. Honorowy tytuł Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci otrzymuje każdy student, który złożył swoją pracę  dyplomową w terminie i zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu.

4. Nadanie honorowego tytułu Licencjata  Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz wręczenie dyplomów odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego 2021/2022.

Trzebinia, 10 czerwca 2021 roku