Jolanta Różowska została prezesem EUCU.NET

EUCU.NET - Europejskia Sieć Uniwersytetów Dziecięcych

Jolanta Różowska, prezes Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci została wybrana prezesem Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET (European Children's Universities Network). Organizacja skupia członków z 33 krajów na 5 kontynentach. 

18 stycznia 2019 r. na walnym spotkaniu w Wiedniu odbyło się głosowanie na którym wybrano nowy zarząd w składzie: Karoline Iber z Uniwersytetu w Wiedniu, Silvia Prock z Uniwersytetu w Insbrucku oraz Jolantę Różowską z Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.  Zarząd EUCU.NET składa się z trzech członków, z których każdy pełni funkcje prezesa. Poprzednio funkcje te pełnili (nieprzerwanie od 2011 roku) Karoline Iber z Uniwersytetu w Wiedniu, Tricia Jenkins z Uniwersytetu w Liverpool oraz  Michael Seifert z Uniwersytetu w Tybindze:  twórca pierwszego na świecie uniwersytetu dziecięcego, który  trzymał od Komisji Europejskiej nagrodę Kartezjusza (Descartes Prize for Science Communication) za wybitne zasługi w popularyzacji wiedzy. 

Podstawowy cel, jaki stawia sobie EUCU.NET to wspieranie znaczenia uniwersytetów dziecięcych na płaszczyźnie europejskiej, lobbying na rzecz wspierania istniejących i powstających projektów tego typu, oraz promocja uniwersytetów dla dzieci jako platformy edukacyjnej zwiększającej zainteresowanie nauką od możliwie najmłodszych lat.  Aktywność członków EUCU.NET skupia się także na współpracy europejskiej w kontekście wymiany wiedzy i doświadczeń. Jednym z tego typu projektów był SiS Catalyst, projet o zasięgu globalnym, realizowany w latach 2014-2017. Od samego początku EUCU.NET było platformą do spotkań i dyskusji dla organizatorów uniwersytetów dziecięcych w Europie i na świecie, szczególnie w dziedzinie wspierania dobrych praktyk, wypracowania metod ewaluacji istniejących projektów uniwersytetów dziecięcych oraz pomocy nowym inicjatywom tego typu.

EUCU.NET jest organizacją non-profit z siedzibą w Wiedniu. Prawie 1/5 członków EUCU.NET stanowią polskie uniwersytety dla dzieci.