Fundacja

Małopolski Uniwersytet dla Dzieci 

Informacje

 

Fundacja   Małopolski   Uniwersytet dla Dzieci została ustanowiona przez Krzysztofa Różowskiego - fundatora, w Krakowie 3 czerwca 2008 roku. Fundacja jest organizacją pozarządową non-profit, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie nauki i edukacji. Nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Fundacja została założona na czas nieograniczony.

Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Jolanta Różowska, która jest również prezydentem Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET z siedzibą w Wiedniu. Wiceprezesem Zarządu Fundacji jest Krzysztof Różowski.

Siedziba Fundacji: ul. św. Stanisława 32, 32-540 Trzebinia. Nr KRS: 0000308161. Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XII Wydział Gospodarczych. NIP: 628-21-905-74. REGON: 120716949. Rachunek bankowy: Santander Bank 89 1910 1048 2105 0081 0423 0001