Regulamin przygotowania pracy dyplomowej

oraz nadawania honorowego tytułu Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci

w roku akademickim 2016/17


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Każdy dziecko będące studentem  Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, począwszy od swojego trzeciego roku uczestnictwa w projekcie, może starać się o nadanie mu honorowego tytułu Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Jest to akt dobrowolny. 
2. Podstawą do przyznania tego tytułu będzie samodzielne wykonanie przez studenta pracy dyplomowej.
3. W trakcie studiów – studenci mogą napisać więcej niż jedną pracę dyplomową i przystępować do  programu także na swoim czwartym, piątym i kolejnych latach studiów.
 
§ 2 Wymagania stawiane pracom dyplomowym.

1.    Obszar tematyczny powinien się zawierać w ramach szeroko rozumianych (do wyboru): 
•    nauk przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia, geologia, astronomia, medycyna, geografia, paleobiologia), 
•    nauk ścisłych (matematyka, informatyka),
•    nauk inżynieryjnych (inżynieria lądowa, inżynieria przemysłowa, automatyka, robotyka, inżynieria elektryczna, inżynieria elektroniczna).
•    nauk humanistycznych (historia, archeologia, historia sztuki, nauki o języku, socjologia, psychologia).
2.    Przedmiotem pracy dyplomowej może być: 
•    treść jednego z wykładów, które odbyły się na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci,
•    własny projekt naukowy,
•    własne zainteresowania.
3.    Dopuszcza się następujące formy prac dyplomowych: 
•    rysunek ilustracyjny (zwłaszcza dla studentów młodszych) z opisem przedstawionych treści,
•    esej, rozprawka, opis, 
•    prezentacja multimedialna, 
•    inna forma elektroniczna (plik tekstowy, graficzny, animacja komputerowa, własny film, etc.)
4. Praca dyplomowa winna być wykonana samodzielnie i zaopatrzona we własnoręczny czytelny podpis autora pełnym imieniem i nazwiskiem. W przypadku plików multimedialnych pracę należy dostarczyć na nośniku danych (płyta CD, DVD, inne) imię i nazwisko autora powinno znajdować się zarówno w pliku jak i na okładce nośnika 
5. Praca dyplomowa musi być oparta o rzeczywiste dane i weryfikowalne fakty - nie może mieć charakteru fantastycznego, życzeniowego, bądź opierać się na wyobraźni autora. 

§ 3 Przyjmowanie zgłoszeń pracy dyplomowej 

1. Zgłoszenia studentów starających się o nadanie tytułu licencjata przyjmowane są w terminie od 18-go lutego do 8 kwietnia 2017 roku. 
2. Zgłoszenie zawiera:
o    Imię i nazwisko studenta
o    Wiek studenta, w momencie składania zgłoszenia
o    Rok rozpoczęcia studiów na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci
o    Proponowany tytuł pracy.
o    Proponowany obszar tematyczny pracy (np. „biologia” – patrz: par. § 2, pkt. 1 Regulaminu)
o    Proponowany przedmiot pracy dyplomowej (np. „własne zainteresowania” – patrz: par § 2, pkt. 2 Regulaminu).
o    W zgłoszeniu określona jest forma, w jakiej praca zostanie wykonana (np. „prezentacja multimedialna” – patrz: par § 2, pkt. 3 Regulaminu).
3. Zgłoszenie może zostać przesyłane drogą elektroniczną na adres:  uniwersytetdladzieci@gmail.com, bądź też może zostać złożone w formie papierowej podczas wykładów w dniach 18 lutego, 4 marca, 18 marca bądź 8 kwietnia 2017 r.
 
§ 4 Przyjmowanie pracy dyplomowej

1. W terminie do 10 kwietnia 2017 roku -  na stronie Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci – zostanie opublikowana lista studentów, których zgłoszenia zostały zatwierdzone do napisania pracy dyplomowej wraz z tytułami ich prac. 
2. Gotowe prace dyplomowe należy składać  osobiście w terminie od 8 kwietnia do 20 maja 2017 roku podczas rejestracji przed wykładami, 
3. Przyjmowane są wyłącznie prace nie prezentowane nigdzie wcześniej.
4. Złożone prace dyplomowe przechodzą na własność Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - bez przeniesienia prac autorskich im towarzyszących.

§ 5 Ocena pracy dyplomowej 

1. Prace dyplomowe oceniane są przez zespół oceniający, wyznaczony wspólnie przez Radę Naukową Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz Zarząd Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.
2. Celem oceny jest wyłonienie prac wyróżniających się, które zostaną upublicznione. Publiczne udostępnienie prac dopuszcza ich publikację na stronie Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, bądź prezentację podczas otwartych odczytów naukowych, bądź też udostępnienie ich podczas wystaw towarzyszących imprezom popularnonaukowym organizowanym przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.
3.Honorowy tytuł Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci otrzymuje każdy student, który złożył swoją pracę  dyplomową w terminie i zgodnie z wymaganiami i i niniejszego Regulaminu.
4. Nadanie honorowego tytułu Licencjata  Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz wręczenie dyplomów Licencjata  Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego 3 czerwca 2017 roku.
 
Trzebinia 16 lutego 2017 roku