Regulamin przygotowania pracy dyplomowej

oraz nadawania honorowego tytułu

Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci

w roku akademickim 2018/19


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Każdy student Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci - począwszy od drugiego roku uczestnictwa w projekcie - może starać się o nadanie honorowego tytułu Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Jest to akt dobrowolny. 

2. Podstawą do przyznania tego tytułu będzie samodzielne wykonanie przez studenta pracy dyplomowej.

3. W trakcie studiów – studenci mogą napisać więcej niż jedną pracę dyplomową i przystępować do  programu także na swoim trzecim, czwartym i kolejnych latach studiów.


 
§ 2. Wymagania stawiane pracom dyplomowym.

1.    Obszar tematyczny powinien się zawierać w ramach szeroko rozumianych (do wyboru): 
•    nauk przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia, geologia, astronomia, medycyna, geografia, paleobiologia), 
•    nauk ścisłych (matematyka, informatyka),
•    nauk inżynieryjnych (inżynieria lądowa, inżynieria przemysłowa, automatyka, robotyka, inżynieria elektryczna, inżynieria elektroniczna).
•    nauk humanistycznych (historia, archeologia, historia sztuki, nauki o języku, socjologia, psychologia).

2.    Przedmiotem pracy dyplomowej może być: 
•    treść jednego z wykładów, które odbyły się na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci,
•    własny projekt naukowy,
•    własne zainteresowania.

3.    Dopuszcza się następujące formy prac dyplomowych: 
•    rysunek ilustracyjny (zwłaszcza dla studentów młodszych) z opisem przedstawionych treści,
•    esej, rozprawka, opis, 
•    prezentacja multimedialna, 
•    inna forma elektroniczna (plik tekstowy, graficzny, animacja komputerowa, własny film, etc.)

4. Praca dyplomowa winna być wykonana samodzielnie i zaopatrzona we własnoręczny czytelny podpis autora pełnym imieniem i nazwiskiem. W przypadku plików multimedialnych pracę należy dostarczyć na nośniku danych (płyta CD, pendrive, karta SD itp. ) imię i nazwisko autora powinno znajdować się zarówno w pliku jak i na okładce /opakowaniu/zawieszce do nośnika.

5. Praca dyplomowa musi być oparta o rzeczywiste dane i weryfikowalne fakty - nie może mieć charakteru fantastycznego, życzeniowego, bądź opierać się na wyobraźni autora. 

 

§ 3. Przyjmowanie zgłoszeń pracy dyplomowej 

1. W terminie od 23-go lutego do 6 kwietnia 2019 roku przyjmowane są zgłoszenia studentów starających się o nadanie honorowego tytułu tytułu licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. 

2. Zgłoszenie zawiera:
o    Imię i nazwisko studenta
o    Rok rozpoczęcia studiów na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci
o    Proponowany tytuł pracy.
o    Proponowany obszar tematyczny pracy (np. „biologia” )
o    W zgłoszeniu określona jest forma, w jakiej praca zostanie wykonana (np. „prezentacja multimedialna” )

3. Zgłoszenie może zostać przesyłane drogą elektroniczną na adres:  uniwersytetdladzieci@gmail.com, bądź też może zostać złożone osobiście w formie pisemnej podczas wykładów w dniach 23 lutego, 9 marca, 23 marca i 6 kwietnia 2019 r.

Wzór zgłoszenia:

Imię i nazwisko studenta: _______________________________________________

Rok rozpoczęcia studiów na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci:______________

Proponowany tytuł pracy:_______________________________________________

___________________________________________________________________

Proponowany obszar tematyczny pracy____________________________________

Forma  pracy ________________________________________________________

 


§ 4. Przyjmowanie prac dyplomowych

1.  Lista studentów, których zgłoszenia zostały zatwierdzone do napisania pracy dyplomowej (wraz z tytułami ich prac) zostanie opublikowana na stronie Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci do 15 kwietnia 2019 roku. 

2. Gotowe prace dyplomowe należy składać  osobiście podczas rejestracji przed wykładami w dniach 11 maja i 25 maja 2019 roku .

3. Przyjmowane są wyłącznie prace nie prezentowane nigdzie wcześniej.

4. Złożone prace dyplomowe przechodzą na własność Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - bez przeniesienia prac autorskich im towarzyszących.

 

§ 5. Ocena prac dyplomowych 

1. Prace dyplomowe oceniane są przez zespół oceniający, wyznaczony wspólnie przez Radę Naukową Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz Zarząd Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

2. Celem oceny jest wyłonienie prac wyróżniających się, które zostaną upublicznione. Publiczne udostępnienie prac dopuszcza ich publikację na stronie Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, bądź prezentację podczas otwartych odczytów naukowych, bądź też udostępnienie ich podczas wystaw towarzyszących imprezom popularnonaukowym organizowanym przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

3. Honorowy tytuł Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci otrzymuje każdy student, który złożył swoją pracę  dyplomową w terminie i zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu.

4. Nadanie honorowego tytułu Licencjata  Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz wręczenie dyplomów odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego w dniu 8 czerwca 2019 roku.
 
Trzebinia, 30 marca 2019 roku